utorok, mája 08, 2007

Rothbardovo „Právo, vlastnícke práva a znečistenie ovzdušia“ online

Liberální institut publikoval on-line dostupné pojednanie Murrayho Rothbarda „Law, Property Rights and Air Pollution“ v českom preklade.

K ochrane ovzdušia a tzv. životného prostredia vôbec nepotrebujeme štátom stanovované regulatívy, normy, či maximálne prípustné limity. Tieto majú práve opačný účinok, pretože posmeľujú znečisťovateľov v ich aktivite. Kľúčovým momentom je rešpektovanie a vymáhanie vlastníckych práv jednotlivcov, rovnako ako v iných oblastiach života.

Znečisťovanie ovzdušia je neprípustným obťažovaním, ktoré z pozemku pôvodcu prechádza na pozemky iných osôb. Ide teda o inváziu do majetku alebo života iného vlastníka. Ak takéto prekročenie hranice spôsobí dokázateľnú újmu podľa zásady presne vymedzenej príčinnej súvislosti a nad všetky dôvodné pochybnosti, je možné takéto narušenie považovať za priestupok a žiadať náhradu alebo súdny zákaz činnosti.

Životné prostredie bude najlepšie chránené vtedy, ak vlastnícke práva jednotlivcov budú nadradené presadzovaniu výhod akýchkoľvek záujmových skupín (tieto nájdeme tak na strane tzv. „ochranárov“ ako aj „ziskuchtivých“ firiem).